vlasnyk-logo-ev-900-greenbg

Статут громадської організації «Ефективний власник»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Всеукраїнська громадська організація «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» (надалі ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК») створена у відповідності до норм чинного законодавства України на підставі рішення Установчих зборів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» (Протокол Установчих зборів №1 від 20 квітня 2012 року) є добровільним громадським об’єднанням громадян, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод, добровільності і рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності для досягнення статутних завдань.
1.2. Офіційна назва об’єднання громадян:
1.2.1. українською мовою – ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
1.2.2. російською мовою – ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭФФЕКТИВНЫЙ СОБСТВЕННИК»;
1.2.3. англійською мовою – ALL – UKRAINIAN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «EFFECTIVE OWNER»;
1.2.4. скорочена назва:
1.2.4.1. українською мовою – ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
1.2.4.2. російською мовою – ВОО «ЭФФЕКТИВНЫЙ СОБСТВЕННИК»;
1.3. Місце знаходження центральних органів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»:
УКРАЇНА, М. КИЇВ, вулиця СРІБНОКІЛЬСЬКА 14А, КВ. 23.
1.4. ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» є всеукраїнським об’єднанням громадян, діяльність якого поширюється на територію всієї України і яке має осередки у більшості областей України.
1.5. Засновниками ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» є громадяни України.
1.6. Умови і порядок прийому та вибуття членів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», їх права та обов’язки визначаються нормами діючого законодавства України та положеннями Статуту.
1.7. Здійснюючи свою діяльність ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» керується Конституцією України, нормами чинного законодавства України (зокрема Законом України «Про об’єднання громадян»), Статутом ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» та іншими внутрішніми документами та актами ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», які приймаються в порядку та у відповідності до Статуту ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПРАВА ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».

2.1. ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в установленому законом порядку.
2.2. ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до норм чинного законодавства України та Статуту.
2.3. ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» має самостійний баланс, рахунки (поточні, депозитні та інші, як в національній валюті України, так і в іноземних валютах) у відповідних банківських та інших фінансових установах, печатки та кутові штампи, може мати власні бланки, емблеми, нагрудні знаки, членські квітки, знаки, жетони, медалі, грамоти, іншу символіку та атрибутику зі своїм найменуванням (назвою).
2.4. Затвердження та виготовлення символіки та інших атрибутів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» здійснюється у відповідності до норм діючого законодавства України та Статуту.
2.5. ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» не відповідає за зобов’язання своїх членів, як і члени ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» не несуть відповідальності за зобов’язання ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
2.6. ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» несе відповідальність, передбачену Законом України «Про об’єднання громадян» та іншими нормами діючого законодавства України.
2.7. Для досягнення цілей і завдань, визначених Статутом, ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» користується наступними правами:
2.7.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, в тому числі набувати прав власності на рухоме та не рухоме майно, земельні ділянки, інтелектуальну власність, тощо;
2.7.2. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах; бути стороною, позивачем та відповідачем у судах;
2.7.3. проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
2.7.4. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
2.7.5. створювати (засновувати) установи, організації, підприємства (в тому числі з правами юридичної особи) необхідні для виконання статутних цілей;
2.7.6. одержувати, в установленому нормами діючого законодавства України, від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
2.7.7. вносити, в установленому нормами діючого законодавства України, до органів влади і управління пропозиції;
2.7.8. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
2.7.9. засновувати засоби масової інформації;
2.7.10. започатковувати (виступати ініціатором) створення об’єднань громадських організацій (рухів, спілок, конгресів, асоціацій, тощо) та входити до таких об’єднань, в порядку передбаченому нормами діючого законодавства України та Статуту ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
2.7.11. відповідно до своїх статутних завдань (цілей та мети) засновувати та/або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
2.7.12. користуватися іншими правами у відповідності до норм чинного законодавства України.
2.8. ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» є неприбутковою організацією, діяльність якої, згідно з нормами відповідних законів України, не передбачає одержання прибутку, не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку.

3. МЕТА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».

3.1. Основною метою діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» є – розгляд та вирішення проблемних питань, пов’язаних з майновими правами на колективну власність та лобіювання інтересів колективних власників на законодавчому та виконавчому рівні, задоволення та захист інтересів членів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» в соціально-економічній та правовій сферах; участь у формуванні та становленні громадянського суспільства, розбудові правової держави, наданні інформаційної та організаційної допомоги фізичним та юридичним особам, які мають відношення до колективної власності.
3.2. ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» у встановленому чинним законодавством України порядку реалізує в процесі своєї діяльності наступні завдання, зокрема:
3.2.1. Визначає основні напрямки та перспективи розвитку ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
3.2.2. Сприяє практичному здійсненню та розповсюдженню загальнодержавних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на формування суспільного розуміння важливої ролі майнових прав на колективну власність.
3.2.3. Започатковує, організовує та забезпечує виконання програм поточного моніторингу діяльності уряду, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, територіальних підрозділів виконавчої влади, парламентської більшості, парламентської опозиції щодо формування та реалізації державної політики, спрямованої на вирішення актуальних проблем, пов’язаних з майновими правами на колективну власність;
3.2.4. Започатковує, організовує та забезпечує виконання програм щодо забезпечення ефективної участі представників громадськості у процесах підготовки, прийняття та реалізації органами влади управлінських рішень, а також у контролі за їх виконанням;
3.2.5. Започатковує, організовує та забезпечує виконання програм громадського моніторингу діяльності місцевих рад та їх органів, а також міських (сільських, селищних) голів, щодо вирішення актуальних проблем пов’язаних з майновими правами на колективну власність;
3.2.6. Ініціює запровадження різноманітних інструментів представлення та відтворення індивідуальних та колективних прав жителів міст, селищ, сіл як членів територіальних громад, через діяльність громадських організацій та/або органів самоорганізації населення;
3.2.7. Відпрацьовує механізми громадського впливу на діяльність органів та посадових осіб вищих органів законодавчої та виконавчої влади, а також місцевого самоврядування та їх корегування в інтересах громадян.
3.2.8. Сприяє формуванню і відстоюванню громадянської позиції.
3.2.9. Захищає законні інтереси членів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» у державних та громадських органах; представляє та захищає права членів в органах державного управління і місцевого самоврядування, судах, а також перед іншими фізичними і юридичними особами; звертається до органів державного управління і місцевого самоврядування стосовно виконання статутних завдань ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»
3.2.10. Шляхом заснування засобів масової інформації (електронних, друкованих ЗМІ та інших) забезпечує широке інформування громадськості про розвиток інститутів громадянського суспільства, про хід реалізації власних проектів, оприлюднення результатів аналізу діяльності органів та посадових осіб вищих органів законодавчої та виконавчої влади, а також місцевого самоврядування для прискорення реформування ЖКГ, та для ефективного ведення господарської діяльності ОСББ та ЖБК.
3.2.11. Організовує та забезпечує проведення громадських слухань та дебатів з актуальних проблем спільної колективної власності шляхом проведення конференцій, круглих столів та інших форм обміну досвідом з питань житлової політики, діяльності ОСББ та ЖБК тощо;
3.2.12. Сприяє залученню широкого кола громадян до активної інформаційної, суспільної, наукової, культурно-просвітницької діяльності;
3.2.13. Сприяє захисту законних прав та інтересів своїх членів в різних галузях їх діяльності (науки, освіти, в впровадженні наукових, науково-дослідницьких, освітніх та інших програм);
3.2.14. Сприяє та підтримує розвиток міжнародних контактів громадян, громадських та благодійних організацій;
3.2.15. Організовує залучення партнерів (як українських, так і іноземних) до участі в програмах та проектах, започаткованих ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», в межах своїх цілей та завдань;
3.2.16. Приймає участь (залучається) в програмах та проектах (до програм та проектів) інших громадських організацій, фондів, тощо, які здійснюються в межах цілей та завдань ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», в тому числі у формуванні, розробці та реалізації будь-яких заходів, спрямованих на розвиток правових знань в Україні; у різноманітних дослідженнях у різних галузях права; підвищенні рівня правової обізнаності громадян та юридичних осіб у різних галузях права; ліквідації проявів правового нігілізму; тощо;
3.2.17. Забезпечує участь власників житла у врегулюванні суспільних відносин в житловій галузі задля покращення умов проживання людей, розвитку системи надання житлово-комунальних послуг, демонополізації, удосконалення фінансування, підвищення якості управління житлово-комунальним господарством (ЖКГ), поліпшення діяльності і створення нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), сприяння тісної взаємодії та співпраці з ОСББ та житлово-будівельними кооперативами (ЖБК) України;
3.2.18. Приймає участь у вивченні, узагальненні та розповсюдженні передового досвіду роботи ОСББ в Україні і інших країнах;
3.2.19. Створює інформаційно-методичний центр ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
3.2.20. Приймає участь у підготовці та внесенні комітетами Верховної Ради України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, відповідними міністерствами і відомствами законопроектів, програм та проектів у галузі реформи житлової політики, пропозицій по вдосконаленню нормативних актів, регулюючих діяльність ОСББ та ЖБК;
3.2.21. Приймає участь у розробці і виданні методичних рекомендацій для господарської діяльності ОСББ та ЖБК;
3.2.22. Приймає участь у наданні інформації про нові законодавчі та нормативні акти з питань житлово-комунального господарства (ЖКГ), їх зміни, коментарів та рекомендацій щодо їх застосування;
3.2.23. Приймає участь у заснуванні навчально-методичних центрів по підготовці висококваліфікованих фахівців по спеціальності “управляючий об’єднанням багатоквартирного будинку”;
3.2.24. Надання осередкам ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» консультативної допомоги (юридичної, бухгалтерської, економічної, техніко-технологічної) з питань створення, реєстрації та господарської діяльності ОСББ, економії коштів при утриманні будинку, сприяння у проведенні з цих питань семінарів для мешканців у масштабах області, міста, району, будинку, організаційна підтримка об’єднань;
3.2.25. Приймає участь у здійсненні або участі в організації консультацій, навчальних семінарів, лекцій та інших освітніх заходів, спрямованих на підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів, які здійснюють управління, утримання житлового фонду;
3.2.26. Осередки ВГО “ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК” приймають участь у створенні комерційних підприємств по наданню житлово-комунальних послуг у сфері ремонту та утримання житла;
3.2.27. Приймає участь у співпраці з вітчизняними та зарубіжними організаціями та благодійними фондами для реалізації проектів у міському ЖКГ на основі отримання грантів і інвестицій;
3.2.28. Приймає участь у співпраці з вітчизняними та міжнародними організаціями з питань створення та господарської діяльності ОСББ.
3.3. Для виконання статутних завдань ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» в установленому чинним законодавством порядку має право:
3.3.1. Надавати інформаційну, організаційну, методичну та іншу підтримку діяльності членів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
3.3.2. Бути одержувачем та набувачем благодійної і гуманітарної допомоги від вітчизняних та іноземних юридичних осіб, громадян та осіб без громадянства, згідно з законодавством України;

4. ЧЛЕНИ ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ВИБУТТЯ ЧЛЕНІВ ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»

4.1. Членами ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» можуть бути особи, які досягли 14 років та які розподіляють та підтримують предмет діяльності та мету (цілі) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», зобов’язуються дотримуватися Статуту ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» та виявили своє добровільне бажання стати членом ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
4.2. Членами ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» можуть бути тільки фізичні особи. Колективне членство в ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» не можливе.
4.3. Рішення щодо прийому до членів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» та про вихід або про виключення з неї приймаються Правлінням ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» після подання до Правління необхідних документів.
4.3.1. Для вступу в ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» фізичній особі необхідно подати до Правління заяву затвердженого зразка.
4.4. ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» діє на принципах:
4.4.1. добровільності вступу до членства та виходу з членства у ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
4.4.2. законності, гласності;
4.4.3. рівноправності членів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» та самоврядування;
4.4.4. виборності та підзвітності керівних органів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
4.4.5. широкому та всебічному обговоренні питань діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» за рахунок активної участі членів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» у вирішенні усіх питань організації та діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
4.5. Члени ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» мають право:
4.5.1. брати участь в діяльності статутних органів та структурних підрозділів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», обирати та бути обраними до статутних органів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
4.5.2. вносити на розгляд статутних органів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» пропозиції з питань діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», брати участь в обговоренні цих питань;
4.5.3. брати участь в голосуванні на Загальних зборах ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
4.5.4. добровільно вийти з ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», попередивши про це письмово Правління ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» шляхом подання відповідної заяви не пізніше, як за місяць до дня свого виходу;
4.5.5. приймати участь в програмах та проектах, які здійснюються ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», як на громадських засадах, так і на підставах трудових та/або цивільно-правових угод;
4.5.6. користуватися майном ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», в порядку передбаченому внутрішніми положеннями ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
4.5.7. звертатись до ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» за захистом своїх прав і інтересів;
4.5.8. отримувати інформацію про діяльність ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
4.5.9. бути членом будь-яких інших легалізованих об’єднань громадян, якщо статутні цілі таких об’єднань не суперечать членству в ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
4.5.10. члени ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК мають та користуються іншими правами, передбаченими нормами чинного законодавства України, Статутом, та іншими внутрішніми положеннями ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», які приймаються та затверджуються відповідними органами ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» в межах їхніх повноважень.
4.6. Члени ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» зобов’язані:
4.6.1. додержуватись вимог Статуту, внутрішніх положень та актів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», які приймаються та затверджуються відповідними органами ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» в межах їх повноважень; виконувати рішення вищого органу ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» (Загальних зборів) та рішення інших органів управління ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», які приймаються та затверджуються цими органами в межах їх повноважень.
4.6.2. захищати інтереси ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», реалізовувати в життя рішення її керівних органів, які стосуються їх діяльності;
4.6.3. сприяти вирішенню задач, які визначені ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» та виконувати громадські доручення ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
4.6.4. дотримуватись вимог та правил вирішення спірних питань, які можуть виникати в процесі діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» між членом ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» та ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», а також між членами ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», в порядку передбаченому відповідними регламентуючими документами ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
4.6.5. утримуватися від дій, які можуть нанести матеріальних збитків, а також шкоду гідності та діловій репутації (моральну шкоду) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», а також іншим членам ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
4.6.6. виконувати вимоги Статуту та згідно з ним брати участь у діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
4.6.7. пропагувати цілі, завдання і діяльність ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
4.6.8. надавати допомогу мешканцям своїх міст з питань реформування ЖКГ та діяльності ОСББ;
4.6.9. надавати усю можливу допомогу іншим членам ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» у виконанні поставлених перед ними завдань;
4.6.10. узгоджувати з керівництвом ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» свої дії у взаємовідносинах з третіми особами, якщо вони стосуються інтересів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
4.6.11. у встановленому порядку брати участь у заходах, що проводяться за рішенням керівних органів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
4.7. За порушення положень Статуту, нанесення моральної шкоди чи матеріальних збитків ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» та/або членам ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» – до членів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» можуть бути застосовані наступні дисциплінарні санкції (цей перелік є вичерпним):
4.7.1. попередження;
4.7.2. виключення із складу (позбавлення членства) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
4.8. Член ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» за рішенням Правління ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», або відповідного органу місцевого осередку ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» (уповноваженого на це Правлінням ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК») може бути виключений із складу (позбавлення членства) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» у разі:
4.8.1. систематичного (тобто більше двох випадків) не виконання, або не належного виконання членом ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» своїх обов’язків, передбачених Статутом;
4.8.2. якщо член ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» своїми діями та/або бездіяльністю перешкоджає діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» щодо реалізації цілей та завдань ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
4.8.3. порушення членом ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» положень Статуту;
4.8.4. вчинення членом ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» дій, що дискредитують (завдають шкоду) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» та/або іншого члена ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
4.8.5. подання до Правління заяви про вихід;
4.8.6. якщо член не бере участі у діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» більше, ніж один рік.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

5.1. Управління ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» здійснюється на засадах рівноправності членів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», самоврядування, законності, гласності, активної участі членів (делегатів) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» у вирішенні всіх питань діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
5.2. Делегування делегатів на Загальні збори ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» відбувається на загальних зборах (конференціях) регіональних Організацій.
5.3. Органами управління та контролю ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» є:
5.3.1. Загальні збори членів (делегатів) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
5.3.2. Правління ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
5.3.3. Контрольно-ревізійна комісія ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
5.4. Загальні збори членів (делегатів) або конференції ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
5.4.1. Вищим органом управління ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» є Загальні збори членів (делегатів) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» (далі Загальні збори). У Загальних зборах мають право брати участь усі члени (делегати) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК». Загальні збори повноважні приймати рішення по будь-яким питанням діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
5.4.2. Право участі у Загальних зборах мають члени (делегати) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», які на день проведення Загальних зборів набули права членства в ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК». Кожний член (делегат) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» в Загальних зборах має 1 (один) голос.
5.4.3. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загальної кількості членів (делегатів) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК». Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів присутніх членів (делегатів).
5.4.4. Члени (делегати) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» (та/або їх представники), які беруть участь у Загальних зборах реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний член ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», який прибув для участі у відповідних Загальних зборах. Реєстрація членів (делегатів) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», які прибули для участі у відповідних Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією, створеною за рішенням Правління ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК». Цей реєстр підписується усіма членами реєстраційної комісії.
5.4.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень з наступних питань:
5.4.5.1. затвердження головних напрямків діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
5.4.5.2. внесення змін та доповнень до Статуту ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
5.4.5.3. затвердження рішень Правління ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» про створення, реорганізацію та ліквідацію госпрозрахункових установ і організацій (підприємств), прийнятих за звітний період;
5.4.5.4. затвердження кількісного (чисельного) та персонального складу Правління ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
5.4.5.5. затвердження кількісного (чисельного) та персонального складу Контрольно-ревізійної комісії ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
5.4.5.6. затвердження звітів і висновків Контрольно-ревізійної комісії ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
5.4.5.7. прийняття рішення про припинення діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» та призначення ліквідаційної комісії.
5.4.6. Загальні Збори скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням Правління ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
5.4.7. Проект порядку денного Загальних зборів розробляється Правлінням ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» та затверджується Головою Правління ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
Правління ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» організує та забезпечує повідомлення всіх членів (делегатів) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» про дату проведення Загальних зборів та порядок денний відповідних Загальних зборів, в строк не пізніше ніж за 10 днів до призначеної дати проведення відповідних Загальних зборів по телефону, поштою або E-mail.
Члени (делегати) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» мають право вносити свої зауваження та пропозиції щодо запропонованого Правлінням ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» порядку денного Загальних зборів. Зауваження та пропозиції до запропонованого Правлінням ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» порядку денного Загальних зборів, Контрольно-ревізійною комісією ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», а також членами (делегатами) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», у кількості не менше ніж 10% від кількості всіх членів (делегатів) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», підлягають обов’язковому включенню до відповідного порядку денного Загальних зборів.
Кінцевий перелік питань, з яких прийняття рішення на відповідних Загальних зборах є обов’язковим, затверджується безпосередньо відповідними Загальними зборами.
5.4.8. Ведення Загальних зборів забезпечується Головою та Секретарем Загальних зборів, які обираються відповідними Загальними зборами.
5.4.9. Підрахунок голосів, під час голосування за питаннями порядку денного відповідних Загальних зборів, забезпечується лічильною комісією, яка обирається (затверджується) відповідними Загальними зборами.
5.4.10. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані за ініціативою (вимогою, рішенням) Правління, Контрольно-ревізійної комісії ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», або на вимогу не менше 3/4 членів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
5.5. Правління ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» (далі Правління).
5.5.1. Із складу членів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» утворюється Правління. Чисельний та персональний склад Правління затверджується Загальними зборами.
5.5.2. До компетенції Правління належить прийняття рішень з наступних питань:
5.5.2.1. обрання та затвердження Голови Правління ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» (із складу членів Правління);
5.5.2.2. затвердження положення про порядок діяльності (права, обов’язки, склад керівних органів та межі їх компетенції, тощо) місцевих осередків ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
5.5.2.3. прийняття рішення про заснування (створення), реорганізацію та ліквідацію госпрозрахункових установ і організацій (підприємств) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
5.5.2.4. затвердження Положень «Про оплату праці в центральних органах та місцевих осередках ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», «Про членство у ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
5.5.2.5. забезпечення виконання рішень Загальних зборів;
5.5.2.6. затвердження кошторисів програм, проектів та інших заходів, які здійснюються ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», контроль їх виконання;
5.5.2.7. затвердження річних кошторисів на утримання центральних виконавчих органів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» та виконавчих органів місцевих осередків ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
5.5.2.8. здійснення методичного забезпечення діяльності Контрольно-ревізійної комісії та регіональних (місцевих) осередків ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
5.5.2.9. організація та забезпечення ведення, у відповідності до чинного законодавства України, бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку і звітності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
5.5.2.10. вирішення інших питань поточної діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» щодо досягнення мети та виконання цілей та завдань ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
5.5.3. Свої функції та обов’язки Правління здійснює шляхом проведення відповідних засідань. Засідання Правління скликаються Головою Правління. Члени Правління мають право передавати своє право участі та голосування в засіданнях Правління іншим членам Правління. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо в засіданні беруть участь безпосередньо не менше ніж половина членів Правління і, з урахуванням довіреностей від інших членів Правління, в засіданні бере участь не менш ніж 2/3 голосів.
Голосування в засіданнях Правління проводиться за принципом – 1 (один) член Правління – 1 (один) голос. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.
Засідання Правління, з питань винесених для обговорювання та прийняття рішень, можуть проводитися шляхом опитування членів Правління. Голова Правління забезпечує процедуру опитування членів Правління з відповідних питань шляхом направлення їм письмових повідомлень, з викладеними питаннями та запропонованими рішеннями. Прийняття рішень при проведенні засідань Правління шляхом опитування здійснюється за загальним принципом, згідно положень цього пункту.
5.5.4. Засідання Правління скликаються Головою Правління по мірі необхідності, але не менше ніж 1 раз на півроку. Позачергові засідання Правління скликається на вимогу Голови Контрольно-ревізійної комісії або 1/3 її членів Правління.
У разі скликання засідання Правління за вимогою Виконавчого директора, Голови Контрольно-ревізійної комісії або 1/3 її членів Правління, розгляд питань запропонованих Головою Контрольно-ревізійної комісії або 1/3 її членами Правління підлягає обов’язковому розгляду Правлінням.
5.5.5. Голова та члени Контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь в засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.
5.5.6. Голова Правління та члени Правління здійснюють свої повноваження на громадських засадах без отримання винагороди (заробітної плати).
5.5.7. Очолює та керує роботою Правління Голова Правління, до обов’язків якого належать:
5.5.7.1. скликання та ведення засідань Правління;
5.5.7.2. забезпечення ведень протоколів засідань Правління;
5.5.7.3. надання на вимогу членів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» копій протоколів засідань Правління та витягів з них.
5.5.8. Виконуючи свої обов’язки Голова Правління має право:
5.5.8.1. без доручення здійснювати дії від імені ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», в тому числі без довіреності здійснювати представництво ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» в усіх закладах, підприємствах та організаціях усіх форм власності, державних органах та судах, як в Україні, так і за її межами;
5.5.8.2. видавати та затверджувати довіреності особам, яким доручається представництво ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» в усіх закладах, підприємствах та організаціях усіх форм власності, державних органах та судах, як в Україні, так і за її межами;
5.5.8.3. на підставі рішень, прийнятих Загальними зборами та Правлінням видавати розпорядження (накази, приписи, інші розпорядчі документи) стосовно питань організаційної, фінансово-господарської діяльності та іншої діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»; розпорядження (накази, приписи, інші розпорядчі документи), видані Головою Правління на підставі відповідних рішень Загальних зборів та Правління є обов’язковими для виконання іншими органами та посадовими особами ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
5.5.8.4. отримувати від Голови Контрольно-ревізійної комісії ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» інформацію щодо висновків контрольно-ревізійних заходів;
Надання усіма органами та посадовими особами ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» інформації Голові Правління, на його вимогу, є обов’язковим;
5.5.8.5. відкривати в установах банків розрахункові (поточні, вкладі) та інші, у відповідності до чинного законодавства України, рахунки;
5.5.8.6. видавати розпорядження (накази, приписи, інші розпорядчі документи) стосовно:
5.5.8.6.1. питань фінансово-господарської діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
5.5.8.6.2. питань, які стосуються списання грошових коштів з відповідних рахунків, що має ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», в банківських та інших фінансових установах;
5.5.8.7. застосовувати до робітників ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», у відповідності до чинного законодавства України, заходи заохочення та стимулювання;
5.5.8.8. здійснювати від імені ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» будь які цивільно-правові правочини (укладати (підписувати) угоди, договори, тощо, в тому числі трудові, цивільно-правові, як з членами ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», так і з іншими громадянами України та громадянами іноземних держав);
5.5.8.9. затверджувати, підписувати від імені ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» положення (статути) госпрозрахункових установ і організацій (підприємств) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» та отримувати від таких госпрозрахункових установ і організацій (підприємств) будь-яку інформацію з метою забезпечення контролю за їх господарською діяльністю;
5.5.8.10. здійснювати інші розпорядні функції, направлені на забезпечення ефективної поточної діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
5.6. Контрольно-ревізійна комісія ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» (далі КРК).
5.6.1. З метою забезпечення контролю діяльності (фінансової, господарської, тощо) ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», його вищих виконавчих органів, виконавчих органів місцевих осередків, створених госпрозрахункових установ і організацій (підприємств), із складу членів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» утворюється Контрольно-ревізійна комісія ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК». До своєї діяльності КРК має право залучати експертів, аудиторів (аудиторські організації) при обов’язковому та безпосередньому контролі за їх роботою зі свого боку.
Чисельний та персональний склад КРК затверджується Загальними зборами.
5.6.2. Перевірки КРК проводяться:
5.6.2.1. за дорученням Загальних зборів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
5.6.2.2. за дорученням Правління ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
5.6.2.3. з власної ініціативи;
5.6.2.4. на вимогу не менш як 20% членів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
5.6.2.5. інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.6.3. КРК підзвітна Правлінню та Загальним зборам ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК». Матеріали перевірок КРК надає Загальним зборам та Правлінню.
5.6.4. Очолює та керує роботою КРК Голова КРК, який обирається із членів КРК та затверджується зборами КРК ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК.
До обов’язків Голови КРК належать:
5.6.4.1. скликання та ведення засідань КРК;
5.6.4.2. забезпечення ведень протоколів засідань КРК;
5.6.4.3. забезпечення складання висновків на підставі річних звітів та балансів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» та створених госпрозрахункових установ і організацій (підприємств);
5.6.5. Голова КРК та члени КРК здійснюють свої повноваження на громадських засадах без отримання винагороди (заробітної плати).

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ.

6.1. Основою ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» є місцеві осередки, які створюються за рішенням зборів осередку при наявності не менше трьох осіб. Місцеві осередки ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» діють на підставі цього Статуту та своїх Положень, які приймаються та затверджуються Правлінням ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК». Місцеві осередки ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» не є юридичними особами та не підлягають державній реєстрації.
6.2. Осередки ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» організовують виконання положень програмних документів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» та рішень керівних органів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
6.3. Осередки утворюються Правлінням ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
6.4. Найвищою посадовою особою та керівником осередку ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» є Голова осередку ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
6.5. Збори осередку збираються на свої засідання не рідше ніж один раз на рік.
6.6. Збори осередку повноважні за наявності не менш ніж половини від загальної кількості членів осередку. Рішення на зборах осередку приймаються простою більшістю голосів присутніх членів осередку.
6.7. Збори осередку ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»:
6.7.1. обирають Голову осередку;
6.7.2. заслуховують звіти про роботу Голови осередку;
6.7.3. обирають делегатів на загальні збори ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
6.7.4. координують роботу членів осередку ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
6.7.5. вирішують інші питання діяльності осередку ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» згідно чинного законодавства.
6.8. Голова осередку ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»:
6.8.1. здійснює керівництво та представляє осередок у своєму регіоні;
6.8.2. розробляє план роботи осередку ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
6.8.3. скликає засідання та організовує роботу осередку ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»;
6.8.4. забезпечує виконання рішень зборів;
6.8.5. у період між зборами координує діяльність осередку;
6.8.6. скликає збори місцевого осередку;
6.8.7. виконує повноваження, делеговані йому зборами осередку;
6.8.8. здійснює інші функції щодо керівництва осередку.

7. ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».

7.1. З метою виконання статутних завдань і цілей ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» має право здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення (заснування) госпрозрахункових установ і організацій (підприємств) із статусом юридичної особи. Порядок заснування (створення) відповідних госпрозрахункових установ і організацій (підприємств) встановлюється нормами чинного законодавства України.
7.2. Госпрозрахункові установи і організації (підприємства) створюються ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» в порядку передбаченому Статутом ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» та діють у відповідності до власних статутів (положень), які затверджуються в порядку, встановленому Статутом ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
7.3. Створені ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» госпрозрахункові установи і організації (підприємства) ведуть оперативний та бухгалтерський облік; статистичну звітність; інші види обліку та звітності своєї діяльності; в порядку та формах, згідно до вимог норм чинного законодавства України.
7.4. Контроль за окремими сторонами діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» його створених госпрозрахункових установ і організацій (підприємств) здійснюють державні податкові органи та інші органи відповідно до вимог норм чинного законодавства України.
Органи, що контролюють окремі сторони діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» його створених госпрозрахункових установ і організацій (підприємств), здійснюють повноваження в межах своєї компетенції, яка встановлюється діючими законодавчими актами України. ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» його територіальні осередки та створені госпрозрахункові установи і організації (підприємства) мають право не виконувати вимоги цих органів, якщо ці вимоги виходять за межі їх повноважень.

8. КОШТИ ТА МАЙНО ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК»

8.1. Джерелами формування майна ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» є:
8.1.1. безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян, отримані ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» у відповідності до норм чинного законодавства України;
8.1.2. доходи, одержані від здійснення господарської діяльності госпрозрахунковими установами і організаціями (підприємствами) створених ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», у відповідності до норм чинного законодавства України;
8.1.3. придбане на законних підставах (отримане у відповідності до норм чинного законодавства України) майно інших підприємств, організацій, громадян (як українських, так і іноземних);
8.1.4. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
8.2. Майно ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» належить ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» на праві власності. ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» здійснює володіння, користування та розпорядження майном, яке належить йому на праві власності, згідно до цілей діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», призначенням майна та у відповідності до норм чинного законодавства України.
8.3. ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», можуть належати будинки, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно (майнові права), в тому складі і права на інтелектуальну власність.
8.4. Майно ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» може бути вилучено виключно на підставі вступу в дію рішення компетентного органу, суду, згідно до норм діючого законодавства України.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».

9.1. Зміни та доповнення до Статуту ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» вносяться в порядку передбаченому цим Статутом та у відповідності до норм чинного законодавства України. Внесені зміни та доповнення до Статуту ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» підлягають державної реєстрації, вступають в дію у строки та порядку, передбаченому нормами чинного законодавства України.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».

10.1. Припинення діяльності ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» здійснюється за рішенням Загальних зборів, шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску), та/або у разі примусового розпуску (ліквідації) за поданням легалізуючого органу, прокурора, або рішенням суду (яке вступило в дію), в порядку та на підставах згідно до норм чинного законодавства України.
10.2. В разі реорганізації ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» всі належні їй права і обов’язки переходять до його правонаступника (правонаступників).
10.3. Ліквідація ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» здійснюється призначеною, в порядку передбаченому Статутом, ліквідаційною комісією. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК».
10.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявні майно та кошти ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними за рахунок коштів та майна ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», вживає заходів до оплати боргів ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК», складає та затверджує ліквідаційний баланс та подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.
10.5. У разі ліквідації ВГО «ЕФЕКТИВНИЙ ВЛАСНИК» його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>